KONTAKTA OSS Nalles Gästhem Nalles AB, Eckerövägen 741, AX-22270 Eckerö Åland Telefon +358 457 522 1702 E-post info@nalles.ax
Boka ditt rum direkt här på hemsidan.

BOKNINGSVILLKOR

Beställning och betalning

Online-bokning: Bokningen är bindande när kunden/gästen gjort sin beställning och betalat den.
Bokning   via   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab:   Bokningen   är   bindande   när   kundens/gästens   betalning   är   genomförd   i
enlighet med angiven betalningstid.
Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   förbehåller   sig   rätten   att   avboka   beställningen   vid   utebliven   betalning.   Vid   uppenbart
felaktig   prissättning   har   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   rätt   att   korrigera   till   rätt   pris,   alternativt   att   upphäva   köpet.
Kunden/gästen informeras omgående vid en sådan händelse om det ändrade priset.

Kundens/gästens rätt till avbokning

Avbokning   sker   skriftligt   till   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab,   antingen   per   e-post   eller   brev.   Abokning   anses   äga   rum
vid den tidpunkt då meddelandet om avbokning kommer Nalles Gästhem/Nalles Ab tillhanda.
Fri   avbokning   senast   kl.   15.00   dagen   innan   ankomst.   Om   avbokning   sker   senare   än   24   timmar   innan   ankomst
debiteras 100 % av logikostnaden.
Abokning   på   grund   av   sjukdom:   Om   kunden/gästen   avbokar   på   grund   av   akut   sjukdom   som   kan   styrkas   med
läkarintyg,   olycksfall   som   drabbat   kunden/gästen   själv   eller   make,   maka,   barn,   föräldrar,   syskon   eller   person
med   vilken   kunden/gästen   sammanbor,   återbetalas   hela   beloppet.   Om   kunden/gästen   avbokar   på   grund   av
dödsfall    som    drabbat    kundens/gästens    make,    maka,    barn,    föräldrar,    syskon    eller    person    med    vilken
kunden/gästen sammanbor, återbetalas hela beloppet. Avbokning skall ske före ankomstdagen.
Vi rekommenderar alla våra kunder/gäster att ta en reseförsäkring för oförutsedda händelser.

Reklamation

Eventuella    anmärkningar    skall    framföras    så    snart    som    möjligt    till    Nalles    Gästhem/Nalles    Ab.    Anspråk   
ersättning ställs till Nalles Gästhem/Nalles Ab inom 21 dagar efter resan.
För   smidig   åtgärd   och   uppföljning   ber   vi   att   reklamationen   lämnas   in   skriftligen,   per   e-post:   info@nalles.ax   eller
per post: Nalles Gästhem, Eckerövägen 741, AX-22270 Eckerö Åland.

Force Majeure

På    grund    av    force    majeure    (katastrof,    strejk,    upplopp,    brand,    krigshandlingar    eller    dylikt),    kan    Nalles
Gästhem/Nalles   Ab   upphäva   köpeavtalet,   varvid   kunden/gästen   genast   skall   underrättas   och   erlagda   avgifter
återbetalas utan avdrag. Därutöver skall ingen annan ersättning utgå.

Tvister

Vid   reklamation   då   överenskommelse   inte   kunnat   nås   med   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   har   gästen   möjlighet   att
hänskjuta tvistefrågan till Konsumenttvistenämnden i Finland, se www.kuluttajariita.fi/sv/

Hyrestiden

Rumsbokningen   börjar   i   regel   ankomstdagen   kl.   15.00   och   slutar   avresedagen   kl.   12.00,   om   ej   andra   tider   anges
vid   bokningstillfället.   Vid   tidig   ankomst   och/eller   sen   avresa   skall   rummet   bokas   och   betalas   från   dagen   före
och/eller till dagen efter, om inte annan överenskommelse med Nalles Gästhem/Nalles Ab existerar.

Hyresvärdens ansvar

Nalles    Gästhem/Nalles    Ab    ansvarar    för    att    uppgifterna    om    rummet    (hyresobjektet)    är    korrekta    och    att
kunden/gästen får tillgång till rummet (hyresobjektet) under den avtalade hyrestiden.

Hyresvärdens hävande av hyresavtalet

På   grund   av   force   majeure   (katastrof,   strejk,   upplopp,   krigshandlingar   eller   dylikt)   kan   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab
häva   hyresavtalet,   varvid   hyresgästen   snarast   skall   underrättas.   Häver   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   avtalet  
grund   av   force   majeure   skall   erlagda   avgifter   återbetalas   utan   avdrag.   Därutöver   skall   ingen   gottgörelse   utgå   till
kunden/gästen.   Ideella   och   indirekta   skador   ersätts   ej.   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   skall   om   möjligt   erbjuda
kunden/gästen   en   så   likvärdig   övernattning   som   möjligt.   För   denna   övernattning   skall   kunden/gästen   betala   fullt
pris.

Hyresgästens ansvar

Kunden/gästen     förbinder     sig     att     följa     de     ordningsregler,     anvisningar     och     bestämmelser     som     Nalles
Gästhem/Nalles   Ab   publicerat.   Kunden/gästen   förbinder   sig   att   ersätta   all   eventuell   skadegörelse   på   fastigheten
och dess inventarier. Denna ersättning betalas direkt till Nalles Gästhem/Nalles Ab.
Kunden/gästen   ansvarar   för   att   lämna   rummet   i   samma   skick   som   vid   ankomst.   Ifall   kunden/gästen   inte   fullgjort
detta   ansvar,   har   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   rätt   att   debitera   kunden/gästen   en   avgift   som   kan   krävas   även   efter
avresa.
Antalet   personer   (barn   medräknade)   får   ej   utan   Nalles   Gästhems/Nalles   Ab   tillåtelse   överstiga   antalet   hyrda
sängplatser   enligt   rumsbeskrivningen.   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   har   rätt   att   debitera   extra   för   överstigande   antal
personer även om extrabädd ej erhålles.
BOKNINGS- VILLKOR
KONTAKTA OSS Nalles Gästhem Nalles AB, Eckerövägen 741, AX-22270 Eckerö Åland Telefon +358 457 522 1702 E-post info@nalles.ax
Enkel standard till trevliga priser

Beställning och betalning

Online-bokning:         Bokningen         är
bindande   när   kunden/gästen   gjort   sin
beställning och betalat den.
Bokning    via    Nalles    Gästhem/Nalles
Ab:     Bokningen     är     bindande     när
kundens/gästens         betalning         är
genomförd    i    enlighet    med    angiven
betalningstid.
Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   förbehåller
sig   rätten   att   avboka   beställningen   vid
utebliven    betalning.    Vid    uppenbart
felaktig      prissättning      har      Nalles
Gästhem/Nalles   Ab   rätt   att   korrigera
till   rätt   pris,   alternativt   att   upphäva
köpet.      Kunden/gästen      informeras
omgående   vid   en   sådan   händelse   om
det ändrade priset.

Kundens/gästens

rätt

till

avbeställning

Avbeställning   sker   skriftligt   till   Nalles
Gästhem/Nalles   Ab,   antingen   per   e-
post   eller   brev.   Avbeställningen   anses
äga     rum     vid     den     tidpunkt    
meddelandet       om       avbeställningen
kommer    Nalles    Gästhem/Nalles    Ab
tillhanda.
Avbeställning   på   grund   av   sjukdom:
Avbeställer    kunden/gästen    på    grund
av    akut    sjukdom    som    kan    styrkas
med      läkarintyg,      olycksfall      som
drabbat     kunden/gästen     själv     eller
make,   maka,   barn,   föräldrar,   syskon
eller          person          med          vilken
kunden/gästen                  sammanbor,
återbetalas   hela   beloppet.   Avbeställer
kunden/gästen   på   grund   av   dödsfall
som   drabbat   kundens/gästens   make,
maka,    barn,    föräldrar,    syskon    eller
person     med     vilken     kunden/gästen
sammanbor,         återbetalas         hela
beloppet.    Avbeställningen    skall    ske
före              ankomstdagen.              Vi
rekommenderar   alla   våra   kunder   att
ta   en   reseförsäkring   för   oförutsedda
händelser.

Reklamation

Eventuella         anmärkningar         skall
framföras    så    snart    som    möjligt    till
Nalles   Gästhem/Nalles   Ab.   Anspråk  
ersättning         ställs         till         Nalles
Gästhem/Nalles    Ab    inom    21    dagar
efter resan.
För   smidig   åtgärd   och   uppföljning   ber
vi     att     reklamationen     lämnas     in
skriftligen,   per   e-post:   info@nalles.ax
eller     per     post:     Nalles     Gästhem,
Eckerövägen    741,    AX-22270    Eckerö
Åland.

Force Majeure

På   grund   av   force   majeure   (katastrof,
strejk,              upplopp,              brand,
krigshandlingar     eller     dylikt),     kan
Nalles    Gästhem/Nalles    Ab    upphäva
köpeavtalet,     varvid     kunden/gästen
genast   skall   underrättas   och   erlagda
avgifter     återbetalas     utan     avdrag.
Därutöver        skall        ingen        annan
ersättning utgå.

Tvister

Vid   reklamation   då   överenskommelse
inte       kunnat       nås       med       Nalles
Gästhem/Nalles      Ab      har      gästen
möjlighet    att    hänskjuta    tvistefrågan
till        Konsumenttvistenämnden        i
Finland, se www.kuluttajariita.fi/sv/

Hyrestiden

Rumsbokningen       börjar       i       regel
ankomstdagen    kl.    15.00    och    slutar
avresedagen   kl.   12.00,   om   ej   andra
tider   anges   vid   bokningstillfället.   Vid
tidig    ankomst    och/eller    sen    avresa
skall   rummet   bokas   och   betalas   från
dagen   före   och/eller   till   dagen   efter,
om   inte   annan   överenskommelse   med
Nalles Gästhem/Nalles Ab existerar.

Hyresvärdens ansvar

Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   ansvarar   för
att        uppgifterna        om        rummet
(hyresobjektet)    är    korrekta    och    att
kunden/gästen   får   tillgång   till   rummet
(hyresobjektet)    under    den    avtalade
hyrestiden.

Hyresvärdens

hävande

av

hyresavtalet

På   grund   av   force   majeure   (katastrof,
strejk,   upplopp,   krigshandlingar   eller
dylikt)   kan   Nalles   Gästhem/Nalles   Ab
häva   hyresavtalet,   varvid   hyresgästen
snarast      skall      underrättas.      Häver
Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   avtalet  
grund   av   force   majeure   skall   erlagda
avgifter     återbetalas     utan     avdrag.
Därutöver   skall   ingen   gottgörelse   utgå
till      kunden/gästen.      Ideella      och
indirekta    skador    ersätts    ej.    Nalles
Gästhem/Nalles    Ab    skall    om    möjligt
erbjuda   kunden/gästen   en   så   likvärdig
övernattning   som   möjligt.   För   denna
övernattning      skall      kunden/gästen
betala fullt pris.

Hyresgästens ansvar

Kunden/gästen   förbinder   sig   att   följa
de     ordningsregler,     anvisningar     och
bestämmelser            som            Nalles
Gästhem/Nalles         Ab         publicerat.
Kunden/gästen      förbinder      sig      att
ersätta   all   eventuell   skadegörelse  
fastigheten      och      dess      inventarier.
Denna    ersättning    betalas    direkt    till
Nalles Gästhem/Nalles Ab.
Kunden/gästen   ansvarar   för   att   lämna
rummet     i     samma     skick     som     vid
ankomst.     Ifall     kunden/gästen     inte
fullgjort     detta     ansvar,     har     Nalles
Gästhem/Nalles    Ab    rätt    att    debitera
kunden/gästen    en    avgift    som    kan
krävas även efter avresa.
Antalet   personer   (barn   medräknade)
får   ej   utan   Nalles   Gästhems/Nalles   Ab
tillåtelse      överstiga      antalet      hyrda
sängplatser   enligt   rumsbeskrivningen.
Nalles   Gästhem/Nalles   Ab   har   rätt   att
debitera   extra   för   överstigande   antal
personer     även     om     extrabädd     ej
erhålles.
NALLES GÄSTHEM
NALLES GÄSTHEM